TOPHOLZ, s. r. o.

Naša spoločnosť, TOPHOLZ, s. r. o., stabilne pôsobí na trhu od roku 2002, a to v oblasti piliarskej výroby, v spracovaní dreva, výroby drevených obalov a paliet, nábytkárskych prírezov. Od roku 2004 sídlime a riadime výrobnú prevádzku v obci Krnča, v okrese Topoľčany.

Úpadok stavebného priemyslu v roku 2006 a nástup hospodárskej krízy v roku 2008 mali za následok výpadok výrobnej časti – stavebného reziva. Kríza nás donútila rozšíriť sortiment výrobkov o aktivity z vyššou pridanou hodnotou a finalizáciou výsledného produktu z dreva, čo nás posunulo k výrobe drevených obalov a paliet.V roku 2009 sme rozšírili naše činnosti o čistenie vodných tokov, o zhodnotenie poškodených, použitých drevených obalov a paliet na energetickú štiepku a o výrobu biomasy.V priebehu roku 2013 sme spolu s partnerom vybudovali v našom areáli kogeneračný ORC zdroj tepla na báze biomasy, ktorý vyrába elektrickú energiu a teplo pre nás aj domácnosti. V roku 2018 sme rozšírili náš sortiment o výrobu bukových hobľovaných nábytkárskych prírezov a v roku 2019 o výrobu brikiet.

Naša história

Rozšírenie možnosti opracovania nábytkárskych prírezov o vŕtanie dier a opracovanie koncov strojom IDRAMAT

Rozšírenie možnosti opracovania nábytkárskych prírezov o vŕtanie dier a opracovanie koncov strojom IDRAMAT

Začiatok výroby brikiet

Začiatok výroby brikiet

Začiatok výroby bukových hobľovaných prírezov

Začiatok výroby bukových hobľovaných prírezov

Ukončenie výroby drevených peliet

Spolu so spriaznenou osobou vybudovanie vlastnej elektrárne

Rozšírenie výroby o čistenie vodných tokov a výrobu biomasy

Rozšírenie výroby o čistenie vodných tokov a výrobu biomasy

Pozastavenie výroby stavebného reziva, smerovanie výroby na výrobu drevených obalov a drevených paliet

Pozastavenie výroby stavebného reziva, smerovanie výroby na výrobu drevených obalov a drevených paliet

Začiatok výroby drevených peliet

Začiatok výroby drevených peliet

Zmena sídla spoločnosti do obce Krnča

Založenie spoločnosti, predovšetkým piliarska výroba

Nenávratný finančný príspevok na projekt

Nákup inovatívnej technológie na sušenie dreva pre rozvoj ekologickej výroby spoločnosti TOP HOLZ s.r.o.

Vyhlásenie o začatí realizácie projektu

Kód výzvy: KaHR-111SP-1201
Názov projektu: Nákup inovatívnej technológie na sušenie dreva pre rozvoj ekologickej výroby spoločnosti TOP HOLZ s.r.o. v prevádzke Krnča
Kód ITMS: 25110120742
Týmto vyhlasujem, že spoločnosť: TOPHOLZ, spol. s r.o. so sídlom Družstevná 501, 956 19 Krnča začína realizovať projekt ktorý má za cieľ Zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení zameraných najmä na zvýšenie efektivity využitia materiálov a energií (napr. BAT technológií). Nainštalovaním sušiarenských technológií zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti, kedy sušením dreva vznikajú s polotovarov finálne výrobky.Projekt sa bude realizovať v sídle spoločnosti v Krnči (Nitriansky samosprávny kraj)Začiatkom realizácie projektu: 4/2014
Plánované ukončenie projektu: 8/2014

Riadiaci orgán operačného programu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky www.siea.skwww.economy.gov.skProjekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 278 732,00 €

topholz-susiarne.pdf

Komplexná prestavba rozvodov tepla a tepelných médií vo výrobnom závode spoločnosti TOPHOLZ s.r.o.

Vyhlásenie o realizácii projektu

Kód výzvy: KaHR-21SP-1301
Názov projektu: Komplexná prestavba rozvodov tepla a tepelných médií vo výrobnom závode spoločnosti TOPHOLZ s.r.o.
Kód ITMS: 25120120159Týmto vyhlasujem, že spoločnosť: TOPHOLZ, spol. s r.o. so sídlom Družstevná 501, 956 19 Krnča zrealizovala projekt ktorý má za cieľ Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológii v energetike a zvyšuje energetickú efektívnosť spoločnosti na strane spotreby energií komplexnou prestavbou rozvodov tepla a tepelných médií vo výrobnom závode spoločnosti. Realizáciou zámeru spoločnosť prispela k efektívnejšiemu využívaniu tepla danej prevádzky, a úspore primárnej energie, t.j. realizáciou rozvodov tepla sa zabezpečil efektívnejší prenos odpadového tepla v rámci areálu čo zabezpečilo lepšiu efektivitu výroby energetických médií čo sa prejaví na znížení emisií CO2 do ovzdušia.Projekt sa realizoval v sídle spoločnosti Družstevná 501, Krnča (Nitriansky samosprávny kraj)Začiatkom realizácie projektu: 01/2015
Plánované ukončenie projektu: 05/2015

Riadiaci orgán operačného programu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky www.siea.skwww.economy.gov.skProjekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 107 577,00 €

topholz-trvalo-vysvetlujuca-tabula.pdf
Biomasa

Pracujeme s najmodernejšími strojmi dnešnej generácie.

Kmeň

Naša biomasa zohrieva už viac ako 100 000 domácností.

Dosky

Vo vlastnej elektrárni si vyrábame teplo a elektrinu.

Dosky

Máme veľkosklad so sušeným stolárskym a nábytkárskym rezivom.

Drevovýroba Topholz ponúka širokú paletu produktov z dreva pre firmy a domácnosti. Vďaka nášmu drevu prinesieme pocit domova aj do vašich príbytkov.


N: 48.544647°
E: 18.251508°